स्वास्थय लाभको कामना।

Routine of Nepal banda को पोष्टबाट उहालाई भेटेर हाम्रो तर्फबाट रू २५ हजार रूपैया सहयोग गरेका छौ।

स्वास्थय लाभको कामना।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *